Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Konkursy

Konkursy

WYNIKI KONKURSÓW>>

 

Aktualne konkursy

Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Regionie Silesia Incognita

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Silesia Incognita

1. Organizatorami konkursu są Muzeum Miejskie w Tychach oraz Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach. Konkurs Honorowym Patronatem objął poseł Parlamentu Europejskiego VIII kadencji - Marek Plura. Patronem Merytorycznym Konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wojewódzki Ośrodek Metodyczny".

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych, szóstych i siódmych Szkół Podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych.

3. Cele konkursu:

a. wzbudzenie zainteresowania młodzieży dziejami i kulturą własnego regionu, a także zachęcanie do dalszych samodzielnych poszukiwań,

b.  przedstawienie nowoczesnych metod prezentowania dziedzictwa regionalnego,

c. upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury Śląska,

d. podnoszenie umiejętności uczniów, związanych z wykorzystaniem nowych technologii, znajdowania, selekcji i prezentacji informacji.

4. W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny. Jeden nauczyciel może być opiekunem więcej niż jednej drużyny.

5. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a. w pierwszym etapie uczestnicy nadsyłają na adres Organizatorów prezentacje poświęcone wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska. Jury ocenia prezentacje pod kątem poprawności merytorycznej, formy oraz stopnia wyczerpania tematu,

b. w drugim etapie autorzy prezentacji zostaną zakwalifikowani do finału, w czasie którego ocenie podlegać będzie wiedza uczestników.

Spośród zgłoszeń do finału zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 30 drużyn. W związku z tym, jury zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do drugiego etapu autorów jedynie 30 najwyżej ocenionych prezentacji. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do Konkursu wszystkie drużyny zostaną poinformowane drogą mailową.

6. Prezentacje konkursowe można wykonać w formatach: ppt, pptx, odp, pdf, avi, mp4.

Maksymalna liczba slajdów w prezentacji – 20. Maksymalna długość filmu: 10 minut.

7. Materiały przygotowujące uczestników do konkursu można pobrać ze stron internetowych Organizatorów:www.muzeum.tychy.pl,www.sp37tychy.edupage.org oraz www.edus.ibrbs.pl.

8. Termin nadsyłania prac: do dnia 15 marca 2018 roku

9. Finał konkursu odbędzie się dnia 6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Muzeum, na Stadionie Miejskim w Tychach.

10. Nadesłane na konkurs prace oceni jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wchodzić będą: historyk sztuki Aleksandra Gorzelik (konsultant ds. Edukacji regionalnej przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM"), historyk Michał Dzióbek (przewodnik, Muzeum Historii Katowic), etnolog Klaudia Roksela („Gryfnie” w Katowicach) oraz kulturoznawca i regionalista Aleksander Uszok (działacz, społecznik, Miejski Dom Kultury „Południe” w Murckach).

11. Zwycięzcom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz bony na zakupy. Nagroda główna to wyjazd zwycięskiej drużyny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ufundowany przez Patrona Honorowego Konkursu - posła Parlamentu Europejskiego Marka Plurę.

12. Prezentacje można przesyłać:

a. pocztą elektroniczną - na adres e-mailowy  a.kura@muzeum.tychy.pl – z dopiskiem Konkurs „Silesia Incognita” w tytule wiadomości

b. za pomocą programu WeTransfer  - na adres e-mailowy a.kura@muzeum.tychy.pl – z dopiskiem Konkurs „Silesia Incognita” w tytule wiadomości

c. pocztą tradycyjną – zarejestrowane na pendrive’ach lub płytach CD prezentacje należy wysłać na adres:

Muzeum Miejskie w Tychach, Pl. Wolności 1, 43-100 Tychy na kopercie prosimy dopisać Konkurs „Silesia Incoginta”

13. Opis prezentacji konkursowych, zarówno tych wysyłanych pocztą elektroniczną, jak i tradycyjną, powinien zawierać następujące dane:

a. imiona i nazwiska autorów prezentacji – o wszelkich zmianach dotyczących składu drużyn należy powiadomić Organizatorów

b. imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem prezentacja powstała

c. nazwa i adres szkoły

d. dane kontaktowe nauczyciela – numer telefonu, adres e-mail

Prace nieopisane bądź źle opisane nie będą brały udziału w konkursie.

14. Informacji na temat konkursu udzielają:

Marcin Melon, Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach – e-mail: marcinmelon1979@gmail.com

Anna Kura, Muzeum Miejskie w Tychach – e-mail: a.kura@muzeum.tychy.pl

15. Nazwiska laureatów konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów.

16. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestników (rejestracja fotograficzna dla potrzeb dokumentacyjnych i promocyjnych).

KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu dla klas IV - VI szkół podstawowych

KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu dla klas IV - VI szkół podstawowych:

  • XVII wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (plakat w Ms Paint)
  • IX wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ (w Ms PowerPoint)

objęty honorowym patronatem Dyrektora RODN „WOM” Katowice i opieką merytoryczną konsultantów WOM

Lista plików:
KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu dla klas VII szkół podstawowych i dla gimnazjów oraz dla szkół ponadpodstawowych / ponadgimn.

KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu dla klas VII szkół podstawowych i dla gimnazjów oraz dla szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych

  • XVII wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (fotomontaż z warstwami w Gimp)
  • IX wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS na FILM (w Windows Movie Maker)

objęty honorowym patronatem Dyrektora RODN „WOM” Katowice i opieką merytoryczną konsultantów WOM

Lista plików:
VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd"

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd". Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czasie XX Zjazdu w Gdańsku w październiku 2018 roku.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta - dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Pamięci Narodowej, Politechnika Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy () płyną pod prąd () '', że są spadkobiercami () Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Prace są bardzo dobre, towarzyszy im refleksja i nawiązanie do tradycji i historii Polaków. Jury przyznaje każdego roku 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami w poprzednich edycjach, które są opublikowane na stronie internetowej: http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/

Termin zgłoszenia pracy konkursowej mija 31 marca 2018 roku. Zgłosznie udziału dokonywane jest wyłącznie przez rejstrację na stronie konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac.

W roku szkolnym 2017/18 Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd" został zamieszczony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie.

Wojewódzki Konkurs "Wielka Liga Czytelników"

Regulamin dostępny na stronie: http://wielka-liga.pl/

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny MASTER IT

Lista plików:
XVII edycja KONKURSU WIEDZY ELEKTRONICZNEJ „ELEKTRONIKA ... – TO NIE TAKIE TRUDNE”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz nauczyciele doradcy metodyczni techniki zapraszają nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych do udziału w XVII edycji KONKURSU WIEDZY ELEKTRONICZNEJ „ELEKTRONIKA ... – TO NIE TAKIE TRUDNE”. 

Konkurs pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

 
Lista plików:
VIII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultant RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnym konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji. W tym roku tematem przewodnim konkursu jest kształcenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 kwietnia 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” w Katowicach 17 kwietnia 2018 r.

Uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie konkursu: 28 kwietnia 2018 r.

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w „Forum Nauczycieli”, a ponadto wraz z innymi, zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w wersji elektronicznej na stronie RODN „WOM” w Katowicach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

  • Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
  • Iwona Kruszewska-Stoły – konsultant RODN „WOM” w Katowicach
Lista plików:
Wojewódzki konkurs historyczny

Wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Reformacji jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Reformacja – 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowany został Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

INFORMACJE O KONKURSIE>>